خدمات و فعالیت های آکادمی پژواک البرز

خدماتی که آکادمی پژواک البرز ارائه می دهد را در این صفحه شما مشاهده می کنید ، با انتخاب هر کدام می توانید از جزئیات آن مطلع شوید .

نقد کتاب نام تمام مردگان یحیاست در کرج

خدمات -

نقد کتاب نام تمام مردگان یحیاست در کرج

همخوانی و نقد کتاب نام تمام مردگان یحیاست در کرج

2
نقد کتاب ساری سبز در کرج

خدمات -

نقد کتاب ساری سبز در کرج

همخوانی و نقد کتاب ساری سبز با حضور مترجم کتاب در کرج

1
نقد کتاب در کرج

خدمات -

نقد کتاب در کرج

جلسات نقد کتاب در کرج در آکادمی پژواک

6
نقد کتاب غیر داستانی در کرج

خدمات -

نقد کتاب غیر داستانی در کرج

نقد کتاب طرز فکر پیشاهنگی در آکادمی پژواک در کرج

2
نقد کتاب کرج

خدمات -

نقد کتاب کرج

نقد کتاب غیر داستانی در آکادمی پژواک البرز

4
حافظ خوانی در کرج

خدمات -

حافظ خوانی در کرج

برگزاری نشست هفتگی حافظ خوانی در آکادمی پژواک

3
حافظِ معاصر

خدمات -

حافظِ معاصر

کارگاه بررسی نقش حافظ در زندگی انسان امروزی

11
نقد و همخوانی کتاب کرج

خدمات -

نقد و همخوانی کتاب کرج

همخوانی کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه در آکادمی پژواک در کرج

3
 نقد کتاب در کرج

خدمات -

نقد کتاب در کرج

نقد کتاب خاطرات یک آدمکش در آکادمی پژواک در کرج

3
شعر خوانی کرج

خدمات -

شعر خوانی کرج

برنامه جلسات شعر خوانی در کرج در آکادمی پژواک

3
همخوانی و نقد کتاب کرج

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب کرج

همخوانی و نقد کتاب غیر داستانی در آکادمی پژواک

5
همخوانی و نقد کتاب داستانی در کرج

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب داستانی در کرج

همخوانی کتاب داستانی در کرج در آکادمی پژواک

29
کارگاه آموزش آرایه های ادبی

خدمات -

کارگاه آموزش آرایه های ادبی

کلاس آموزش آرایه های ادبی در کرج در آکادمی پژواک

2
عطار خوانی در کرج

خدمات -

عطار خوانی در کرج

دوره عطار خوانی در کرج

8
بازخوانی چهل قانون عشق

خدمات -

بازخوانی چهل قانون عشق

بازخوانی چهل قانون عشق در آموزه های شمس تبریزی

5
آکادمی پژواک

خدمات -

آکادمی پژواک

دور های موسسه پژواک فرهنگ و هنر البرز

3
مثنوی خوانی در کرج

خدمات -

فلسفه برای کودکان در کرج

خدمات -

فلسفه برای کودکان در کرج

دوره حضوری تربیت تسهیل گر فلسفه برای کودکان 

7
بحث آزاد انگلیسی در کرج

خدمات -

بحث آزاد انگلیسی در کرج

بحث آزاد انگلیسی در کرج

6
همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

خدمات -

همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

10
فلسفه برای کودکان در کرج

خدمات -

فلسفه برای کودکان در کرج

فلسفه برای کودکان در کرج

10