خدمات و فعالیت های آکادمی پژواک البرز

خدماتی که آکادمی پژواک البرز ارائه می دهد را در این صفحه شما مشاهده می کنید ، با انتخاب هر کدام می توانید از جزئیات آن مطلع شوید .

عطار خوانی در کرج

خدمات -

عطار خوانی در کرج

دوره عطار خوانی در کرج

2
بازخوانی چهل قانون عشق

خدمات -

بازخوانی چهل قانون عشق

بازخوانی چهل قانون عشق در آموزه های شمس تبریزی

1
آکادمی پژواک

خدمات -

آکادمی پژواک

دور های موسسه پژواک فرهنگ و هنر البرز

1
مثنوی خوانی در کرج

خدمات -

فلسفه برای کودکان در کرج

خدمات -

فلسفه برای کودکان در کرج

دوره حضوری تربیت تسهیل گر فلسفه برای کودکان 

5
بحث آزاد انگلیسی در کرج

خدمات -

بحث آزاد انگلیسی در کرج

بحث آزاد انگلیسی در کرج

1
همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

خدمات -

همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

3
فلسفه برای کودکان در کرج

خدمات -

فلسفه برای کودکان در کرج

فلسفه برای کودکان در کرج

6