کتابخوانی

توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات

مرتضی فرهادی

مقالات - کتابخوانی

مرتضی فرهادی

زندگینامه مرتضی فرهادی

10
یادداشتی برای کتاب با شعله شقایق رخشان به شوق شرق

مقالات - کتابخوانی

یادداشتی برای کتاب با شعله شقایق رخشان به شوق شرق

کتاب شعله شقایق رخشان به شوق شرق مرتضی فرهادی

17
نقد کتاب افسانه ای برای وقتی دیگر

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب افسانه ای برای وقتی دیگر

نقد کتاب نمایش افسانه ای برای وقتی دیگر با حضور اصغر نوری در آکادمی پژواک کرج

7
همخوانی و نقد کتاب غیرداستانی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب غیرداستانی

کتابخوانی و همخوانی کتاب در آکادمی پژواک کرج

2
همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید

همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید اثر بختیار علی در آکادمی پژواک کرج

6
همخوانی و نقد کتاب کلکسیونر

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب کلکسیونر

همخوانی و نقد کتاب کلکسیونر در آکادمی پژواک کرج

9
نقد کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

نقد کتاب کتاب برخورد تمدن ها سر آسانسوری در پیاتزا ویتوریو در آکادمی پژواک

6
همخوانی و نقد کتاب مرغابی وحشی

مقالات - کتابخوانی

جلسه نقد کتاب ساری  سبز در کرج برگزار شد

مقالات - کتابخوانی

جلسه نقد کتاب ساری سبز در کرج برگزار شد

جلسه نقد کتاب ساری سبز با حضور مترجم کتاب در آکادمی پژواک برگزار شد

7
نقد کتاب در کرج

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب در کرج

نقد کتاب گدا در کرج در آکادمی پژواک

16
همخوانی و نقد کتاب نازنین

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب نازنین

جلسه همخوانی و نقد کتاب نازنین اثر داستایوسکی در کرج در آکادمی پژواک

24
همخوانی و نقد کتاب داستانی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب داستانی

همخوانی و نقد کتاب خاطرات یک آدمکش در کرج در آکادمی پژواک

75
جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

هشتمین جلسه همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

17
جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

6
همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی کتاب دنیای سوفی

جلسه پنجم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

9
جلسه چهارم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

جلسه سوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

4
بحث آزاد انگلیسی (free discussion)  چیست؟

مقالات - کتابخوانی

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

20
برگزاری دوره همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب در جلسات همخوانی کتاب چگونه انجام می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

جلسات همخوانی کتاب در کرج چگونه برگزار می شود؟

21
فوائد همخوانی کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

چگونه یک کتاب را نقد کنیم

21
چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

مقالات - کتابخوانی

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟ همخوانی کتاب کرج

50