بزرگداشت فردوسی

پژواک فرهنگ و هنر البرز

25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی


میاسای از آموختن یک زمان
ز دانش میفکن دل اندر گمان

همیشه یکی دانشی پیش دار
ورا چون روان و تن خویش دار

فزون است ازآن دانش اندر جهان
که بشنود گوش آشکار و نهان


25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بر تمامی فارسی زبانان جهان گرامی باد.

نظرات کاربران