معرفی موزه های برتر سال

موزه های برتر سال

موزه های برتر سال معرفی شدند


کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) 27 موزه برتر در سال 1401 را معرفی کرد و تعدادی دیگر از موزه‌ها را شایسته تقدیر دانست.

به گزارش ایسنا،  این موزه‌ها برحسب امتیاز دریافت شده در شاخص‌هایی همچون معرفی و بازدید، پژوهش، مناسب‌سازی، فعالیت در فضای مجازی، خلاقیت و نوآوری، کودکان و نوجوانان، آموزش، نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، توسعه مدیریت، تلاش برای بقا، گردآوری و روز جهانی موزه انتخاب شده‌اند.

موزه‌های برگزیده از سراسر ایران، پس از ارزیابی ایکوم به این ترتیب معرفی شدند:

1 - موزه خلاقیت و معماری در شاخص‌های بازدید، پژوهش، فعالیت در فضای مجازی و آموزش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه 2 و در شاخص معرفی، خلاقیت و نوآوری، مناسب‌سازی برای معلولان با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

2-  مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در شاخص‌های آموزش، کودکان و نوجوانان و فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

3-  مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در شاخص‌های نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، روز جهانی موزه، توسعه مدیریت، خلاقیت و نوآوری، پژوهش، معرفی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و کودک و نوجوان با اخذ رتبه 2 و در شاخص آموزش با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

4 ـ موزه تجارت جندی‌شاپور در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و آموزش با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

5 ـ موزه تاریخ علوم اردبیل در شاخص‌های آموزش، گردآوری، روز جهانی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های فعالیت در فضای مجازی و پژوهش و کودک و نوجوان با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.

6- عصارخانه شاهی در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص آموزش با کسب رتبه 2 و در شاخص بازدید با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

7 - موزه چهلستون در شاخص‌های آموزش و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و درشاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه 2 و در شاخص توسعه مدیریت با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

8 - موزه بانک ملی ایران در شاخص‌های اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های معرفی، گردآوری، توسعه مدیریت و بازدید با کسب رتبه 2 و در شاخص آموزش با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

- موزه آثار تاریخی چغازنبیل و هف تپه (موزه هفت تپه) در شاخص نگهداری و حفاظت به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه 2 و در شاخص‌های آموزش و معرفی با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

10 - موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در شاخص خلاقیت و نوآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.

11 - مجموعه موزه‌های آستان قدس رضوی در شاخص گردآوری و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و توسعه مدیریت و خلاقیت و نوآوری و پژوهش با کسب رتبه 2 در شاخص فعالیت مجازی با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

12 - موزه رضا عباسی در شاخص نگهداری و حفاظت و فعالیت مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

13 – چینی‌خانه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت و بازدید با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

14 - موزه دانشگاه جنگ (خانه تیمورتاش) در شاخص بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

15 - موزه مردم شناسی میمه (حمام گرده) در شاخص های اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و تلاش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

16 - موزه هنر مشکین‌فام در شاخص گردآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

17 - موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در شاخص گردآوری و توسعه مدیریت به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

18 - موزه کودک ارومیه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

19 - موزه مجازی ورزش در شاخص روز جهانی موزه به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

20 - موزه ملی ارتباطات در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص‌های توسعه مدیریت، معرفی و بازدید با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

21 - موزه خودروهای تاریخی و دست‌ساز یز د در شاخص مناسب‌سازی موزه‌ها برای استفاده معلولین و جانبازان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص خلاقیت و نوآوری با کسب رتبه 2 مورد و در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

22 - موزه خیابان ولیعصر در شاخص پژوهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص فعالیت در معرفی با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

23 - موزه تخصصی آوا و نما در شاخص تلاش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

24 - موزه عروسک خراسان جنوبی در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

25 - موزه برزک در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص تلاش برای بقا با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

26 - سراموزه رهگشای در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

27 - موزه مقدم در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد و در شاخص باز دید با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

همچنین تعداد دیگری از موزه‌ها با بررسی شاخص‌ها مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفتند، از جمله:

موزه تخصصی کودک و هیجان در شاخص بازدید با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه علوم و فناوری و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص بازدید با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه کودکی ایرانک در شاخص مناسب‌سازی موزه‌ها برای استفاده معلولین و جانبازان با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

خانه موزه خیمه شب‌بازی ایران در شاخص‌های آموزش، تلاش بر ای بقاء و معرفی با کسب رتبه 2 مور د تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه ملی علوم و فناوری در شاخص‌های بازدید، آموزش، گردآوری، معرفی با کسب رتبه 2 در شاخص اعمال استانداردهای فنی وتوسعه فیزیک، پژوهش، کودک و نوجوان و خلاقیت و نوآوری با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه سینما در شاخص کودک و نوجوان با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه هنرهای تزئینی اصفهان در شاخص‌های آموزش و کودک و نوجوان با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

خانه-موزه بتهوون (چمن آرا) در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

باغ‌موزه نگارستان در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه 2 مورد مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی خلیج فارس هرمزگان ـ بندرعباس در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه گنجینه تاریخ فارس در شاخص پژوه ش با کسب رتبه 2 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه گرمابه علی قلی  آقا در شاخص پژوهش با کسب رتبه 2 و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

غار موزه وزیری در شاخص خلاقیت نوآوری با کسب رتبه 2 و تلاش برای بقا با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

 موزه ملی هنر و ادبیات کودک و نوجوان در شاخص گردآوری با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه آب یزد در شاخص گردآوری با اخذ رتبه 2 ودر شاخص فضای مجازی با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه بزرگ و منطقه‌ای خراسان در شاخص روز جهانی موزه با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه مردم‌شناسی شهرستان اوز و خانه بومیان کیش در شاخص گردآوری با کسب رتبه 2 و در شاخص پژوهش، فعالیت مجازی و بازدید با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شاخص روز جهانی موزه با کسب رتبه 2 و در شاخص گردآوری با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیا ت داوران قرار گرفت.

موزه شهرداری اردبیل در شاخص بازدید و گردآوری با کسب رتبه 2 و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه مردم‌شناسی جناح در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه 2 و در شاخص گردآوری و ... با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه صنعت نفت غرب، کارخانه حلب‌سازی و حلب‌پرکنی کرمانشاه در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه 2 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه گنجینه و کتابخانه اهدایی مرحوم دکتر حبیبی در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه آبگینه و سفالینه‌ها در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه 2 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه نفت‌سوزها در شاخص معرفی با اخذ رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

 

منبع: ایسنا

 

 

نظرات کاربران