خدمات و فعالیت های آکادمی پژواک البرز

مثنوی خوانی در کرج

خدمات -

مثنوی خوانی در کرج

مثنوی خوانی در کرج

326
کارگاه داستان نویسی

خدمات -

کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی مقدماتی در کرج

31
فلسفه برای کودکان

خدمات -

دوره شحصی شناسی اناگرام

خدمات -

دوره شحصی شناسی اناگرام

دوره شخصیت شناسی اناگرام(تیپ های شخصیتی نه گانه) در کرج آکادمی پژواک

32
کتاب با شعله شقایق رخشان به شوق شرق

خدمات -

کتاب با شعله شقایق رخشان به شوق شرق

معرفی کتاب با شعله شقایق رخشان به شوق شرق مرتضی فرهادی

5
مثنوی خوانی

خدمات -

مثنوی خوانی

کلاس مثنوی خوانی در کرج در آکادمی پژواک

30
آموزش ویراستاری

خدمات -

آموزش ویراستاری

کارگاه ویراستاری در آکادمی پژواک در کرج

27
دوره کاربردی هدف گذاری

خدمات -

دوره کاربردی هدف گذاری

دوره کاربردی هدف گذاری در آکادمی پژواک در کرج

36
نقد کتاب کرج

خدمات -

نقد کتاب کرج

نقد کتاب نمایش افسانه ای برای وقت دیگر در آکادمی پژواک کرج

26
کتابخوانی

خدمات -

کتابخوانی

نقد کتاب الف تا یاء اندیشیدن

18
نمایش و نقد فیلم

خدمات -

نمایش و نقد فیلم

نمایش و نقد فیلم انگل در کرج

13
همخوانی کتاب

خدمات -

همخوانی کتاب

همخوانی و نقد کتاب برادران داستایوسکی

16
همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید

همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید در کرج با حضور مریوان حلبچه ای ، مهدی رفیع و رضا عابد در آکادمی پژواک

20
همخوانی و نقد کتاب هفت گنبد

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب هفت گنبد

همخوانی و نقد کتاب هفت گنبد در کرج با حضور محمد طلوعی در آکادمی پژواک کرج

24
همخوانی و نقد کتاب

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب

همخوانی و نقد کتاب هنر پرسشگری سقراطی در آکادمی پژواک در کرج

13
نقد کتاب

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب کی بود کی بود

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب کی بود کی بود

همخوانی و نقد کتاب کی بود کی بود در آکادمی پژواک در کرج

12
همخوانی و نقد کتاب مرغابی وحشی

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب مرغابی وحشی

همخوانی و نقد کتاب مرغابی وحشی در آکادمی پژواک در کرج

10
همخوانی و نقد کتاب چاه بابل

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب چاه بابل

همخوانی و نقد کتاب چاه بابل در کرج در آکادمی پژواک

32
همخوانی و نقد کتاب دلایل خوب برای احساسات بد

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب دلایل خوب برای احساسات بد

همخوانی و نقد کتاب دلایل خوب برای احساسات بد در آکادمی پژواک

10
همخوانی و نقد کتاب عطر خوش مرگ

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب عطر خوش مرگ

همخوانی و نقد کتاب عطر خوش مرگ موسسه در آکادمی پژواک

11
همخوانی و نقد کتاب سربازان سالامیس

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب سربازان سالامیس

همخوانی و نقد کتاب سربازان سالامیس در آکادمی پژواک

0
شاهنامه خوانی در کرج

خدمات -

شاهنامه خوانی در کرج

شاهنامه خوانی در کرج

300
همخوانی و نقد کتاب چگونه همه چیز را اندازه گیری کنید

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب چگونه همه چیز را اندازه گیری کنید

همخوانی و نقد کتاب چگونه همه چیز را اندازه گیری کنید

23
همخوانی و نقد کتاب دریاس و جسد ها

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب دریاس و جسد ها

همخوانی و نقد کتاب دریاس و جسد ها در آکادمی پژواک

11
نقد کتاب نام تمام مردگان یحیاست در کرج

خدمات -

نقد کتاب نام تمام مردگان یحیاست در کرج

همخوانی و نقد کتاب نام تمام مردگان یحیاست در کرج

31
نقد کتاب ساری سبز در کرج

خدمات -

نقد کتاب ساری سبز در کرج

همخوانی و نقد کتاب ساری سبز با حضور مترجم کتاب در کرج

10
نقد کتاب غیر داستانی در کرج

خدمات -

نقد کتاب غیر داستانی در کرج

نقد کتاب طرز فکر پیشاهنگی در آکادمی پژواک در کرج

48
نقد کتاب کرج

خدمات -

نقد کتاب کرج

نقد کتاب غیر داستانی در آکادمی پژواک البرز

11
نقد کتاب در کرج

خدمات -

نقد کتاب در کرج

جلسات نقد کتاب در کرج در آکادمی پژواک

22
حافظ خوانی در کرج

خدمات -

حافظ خوانی در کرج

برگزاری نشست هفتگی حافظ خوانی در آکادمی پژواک

60
حافظِ معاصر

خدمات -

حافظِ معاصر

کارگاه بررسی نقش حافظ در زندگی انسان امروزی

24
 نقد کتاب در کرج

خدمات -

نقد کتاب در کرج

نقد کتاب خاطرات یک آدمکش در آکادمی پژواک در کرج

11
نقد و همخوانی کتاب کرج

خدمات -

نقد و همخوانی کتاب کرج

همخوانی کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه در آکادمی پژواک در کرج

16
شعر خوانی کرج

خدمات -

شعر خوانی کرج

برنامه جلسات شعر خوانی در کرج در آکادمی پژواک

55
همخوانی و نقد کتاب کرج

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب کرج

همخوانی و نقد کتاب غیر داستانی در آکادمی پژواک

23
همخوانی و نقد کتاب داستانی در کرج

خدمات -

همخوانی و نقد کتاب داستانی در کرج

همخوانی کتاب داستانی در کرج در آکادمی پژواک

94
کارگاه آموزش آرایه های ادبی

خدمات -

کارگاه آموزش آرایه های ادبی

کلاس آموزش آرایه های ادبی در کرج در آکادمی پژواک

108
عطار خوانی در کرج

خدمات -

عطار خوانی در کرج

دوره عطار خوانی در کرج

26
بازخوانی چهل قانون عشق

خدمات -

بازخوانی چهل قانون عشق

بازخوانی چهل قانون عشق در آموزه های شمس تبریزی

39
آکادمی پژواک

خدمات -

آکادمی پژواک

دور های موسسه پژواک فرهنگ و هنر البرز

12
فلسفه برای کودکان در کرج

خدمات -

فلسفه برای کودکان در کرج

دوره حضوری تربیت تسهیل گر فلسفه برای کودکان 

40
بحث آزاد انگلیسی در کرج

خدمات -

بحث آزاد انگلیسی در کرج

بحث آزاد انگلیسی در کرج

24
همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

خدمات -

همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

46