جلسه چهارم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

همخوانی کتاب در کرج

جلسه چهارم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد


جلسه چهارم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک در کرج برگزار شد

 

خلاصه مطالبی که در ابتدای جلسه مطرح شد:

 

تاکید مجدد بر رساندن ساعت مطالعه روزانه به یک ساعت 

هدف از کتاب خواندن:

- پیدا کردن دید نقادانانه 

- گَپ و گفت پیرامون کتاب

- ایجاد پرسش 

- تمرین اندیشه ورزی زندکی فیلسوفانه و اندیشمندانه

* در زندگی برای اثبات هر چیزی نیاز به راستی آزمایی داریم

* گزارش نویسی از کتای که مطالعه می کنیم به نوعی راستی آزمایی ست

 

گزارش جسله سوم همخوانی دنیای سوفی را اینجا بخوانید.

 

جلسه با طرح این پرسش از جلسه قبل که "اسطوره شما چه کسی یا چه چیزی است" ادامه یافت

 

شانس، دروغ گقتن به خود، کارما و بازگشت نتیجه کارها، روانشناسی و علم، کائنات، خدا، اشخاص برجسته تاریخ، افراد برجسته علمی کشور

از نمونه اسطوره هایی بود که یک به یک مورد نقد قرار گرفتند

این نکته عنوان شد که با نقد و به چالش کشیدن اسطوره های خود در زندگی به اسطوره های قوث تری خواهیم رسید.

 

استاد عامری تاکید داشتند که بازی شکستن اسطوره ها و جهت رسیدن به اسطوره های موثرتر و قوی تر را هر کس در برای اسطوره های شخصی خود انجام دهد.

 

دو کتاب هنر شفاف اندیشیدن و هنر خوب زندگی کردن از رولف دوبلی در این جلسه معرفی شد.

 

از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه می توان به گزارش نویسی حین برگزاری دوره اشاره کرد.

 

سوالات مطرح شده برا ی جلسه آینده:

 

درگیری بین نیرو های خیر و شر که در کتاب دنیای سوفی با عنوان "خدای خوب"، "خدای شر" و "گرز" بدان اشاره شده است به نظر شما در دنیای امروز چه چیز هایی هستند؟

ارزش هایی که در زندگی داریم کدامند؟

چند چیز طبیعی و غیر طبیعی را نام ببرید.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید