همخوانی کتاب

همخوانی کتاب کرج

همخوانی و نقد کتاب


موسسه پژواک فرهنگ و هنر البرز

با همکاری ندای کتاب 

 

جلسات همخوانی و نقد کتاب داستانی

جلسه سی و یکم 

شنبه 16 اردیبهشت 1402 ساعت 17:00 

 

 

در این جلسه بخش اول کتاب برادران کارامازوف همخوانی می شود.

بخش اول 
کتاب 1 خانواده کوچک نازنین

کتاب 2 جمع ناجور

کتاب 3 شهوت پرستان 

تا پایان صفحه 179 

 

هماهنگی برای شرکت در این جلسات از طریق تماس پیامک تلگرام یا واستپ با شماره 09105609831 
 

محل برگزاری:
کرج خیابان بهار

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید